Železárny Velký Šenov

Politika jakosti a EMS

V souladu s podnikatelským plánem a strategií Železáren Velký Šenov s.r.o, zásadami trvale udržitelného rozvoje a právními a jinými požadavky, definuje společnost svou Politiku jakosti a EMS takto:

Chceme vyrábět a dodávat své výrobky, kterými je pásová ocel válcovaná za studena, galvanicky pokovená a nepokovená, tak, aby byly trvale uspokojovány požadavky a očekávání našich zákazníků. Při jejich výrobě jednat tak, aby byly trvale snižovány dopady našich činností na životní prostředí a uspokojovány potřeby a požadavky dalších zainteresovaných stran, kterými jsou příroda, stát, obec a v neposlední řadě zaměstnanci a vlastníci společnosti.

Na podporu své Politiky jakosti a EMS stanoví vedení s výkonnou odpovědností své závazky:


- udržovat a trvale zlepšovat Systém a jakosti a EMS,
- vhodnými opatřeními zajišťovat prevenci vzniku havárií dopadajících na životní prostředí a zdraví člověka a to zejména v oblasti znečišťování vod a ovzduší,
- trvale naplňovat všechny právní a jiné požadavky, které souvisí s předmětem podnikání, environmentálními aspekty společnosti,
- vytvářet příznivé a motivující prostředí k realizaci Politiky jakosti a EMS,
- seznamovat s Politikou jakosti a EMS všechny zaměstnance společnosti a osobám pracujícím pro naši společnost tak, aby byla správně pochopena a zajistit její veřejnou prezentaci,
- sledovat a přezkoumávat vhodnost a aktuálnost Politiky jakosti a EMS a v případě potřeby tuto aktualizovat,
- pro naplňování Politiky jakosti a EMS ročně stanovovat hodnotitelné Cíle jakosti a Environmentální cíle,
- pro splnění Cílů jakosti a Environmentálních cílů stanovovat vhodné programy, pravidelně přezkoumávat jejich plnění a v případě neplnění přijímat opatření k nápravě,
- pro neustálé zlepšování SJ a EMS stanovovat Program trvalého zlepšování a pravidelně přezkoumávat jeho plnění,
- identifikovat a poskytovat potřebné zdroje.

Vedení s výkonnou odpovědností očekává ze strany zaměstnanců společnosti:


- aktivní podporu Politiky jakosti a EMS,
- důsledné dodržování postupů popsaných v dokumentaci systému jakosti a EMS,
- efektivní využití poskytovaných zdrojů, získané kvalifikace a odborných znalostí pro plnění Politiky jakosti a EMS a zabezpečení funkce Systému jakosti a EMS,
- vysokou odpovědnost za provádění vlastní práce, která spočívá v předcházení vadám a omezování dopadů na životní prostředí,
- náměty ke zlepšení činností vyplývajících z pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců, které povedou k trvalému zlepšování SJ a EMS a neustálému snižování dopadů jejich činností na životní prostředí.

Schváleno dne : 23.2.2010